LIIDUST

Eesti Nooraednike liit on loodud eesmärgiga propageerida aiandust noorte seas. Eesti Nooraednike Liidu kodulehelt leiab informatsiooni varasemate Euroopas toimunud nooraednike kongresside, nooreadnike kutsevõistluste ja Eestis toimunud ja toimuvate nooraednikele suunatud võistluste kohta. 

Eesti nooraednikud osalevad iga-aastasel Euroopa nooraednike kongressil, mis toimub tavaliselt juuli kolmandal nädalal. Kongressi nädala jooksul külastatakse erinevaid aiandusega seotud firmasid, aianduskeskuseid, tutvutakse veidi võõrustava maa kultuuri ja vaatamisväärtustega.

Nooraednikega on võimalik liituda kõigil aiandusest huvitatud või aiandusega tegelevatel noortel, kelle vanus ei ületa liitu astumisel 30 eluaastat. Selleks tuleb ära täita avaldus, kirjutada ka lühike motivatsioonikiri enda ja oma huvide kohta, samuti lisada oma foto ning maksta ära liikmemaks, mis on sel aastal 10 eurot. Täpsemat informatsiooni saab aadressil nooraednikud@gmail.com

 

Eesti Nooraednike liidu juhatusse kuuluvad:

Maria Palusalu - juhatuse esimees

Reet Palusalu

Astrid Maidla

Mikk Kaevats

 

 

Eesti Nooraednike Liidu põhikiri

Sisukord:

 1. 1.      Üldsätted
 2. 2.      Liidu eesmärgid
 3. 3.      Liidu liikmed, nende õigused ja kohustused
 4. 4.      Üldkoosolek
 5. 5.      Juhatus
 6. 6.      Juhatuse esimees
 7. 7.      Liidu vara ja vahendid
 8. 8.      Liidu lõpetamine
 9. 9.      Ühinemine ja jagunemine

 

 1. 1.      Üldsätted

1.1.   Eesti Nooraednike Liit (edaspidi "liit") on mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik avalik ühendus, mille põhitegevus on suunatud nooraednikele aianduse arendamiseks Eesti Vabariigis.

1.2.   Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, käesolevast põhikirjast, liidu üldkoosoleku ja juhatuse otsustest.

1.3.   Liit on kasumit mittetaotlev juriidiline isik, kes kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi, mis on seotud tema tegevusega.

1.4.   Liidu majandusaastaks on kalendriaasta, mis algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.5.   Liidu asukoht on Räpina vald, Põlva maakond.

1.6.   Liit on asutatud 28. oktoobril 2008. aastal tähtajatult.

 

 1. 2.      Liidu eesmärgid

2.1.   Aianduse propageerimine noorte seas ja rahvusvaheliste aiandusalaste suhete loomine.

2.2.   Oma eesmärkide saavutamiseks liit:

2.2.1.      Korraldab nooraednikele suunatud üritusi

2.2.2.      Arendab koostööd analoogiliste rahvusvaheliste organisatsioonidega

2.2.3.      Osaleb aianduslikel üritustel ja konkurssidel

2.2.4.      Viib läbi muud tegevust, mis aitab kaasa aianduse või liidu arendamisele.

 

 1. 3.      Liidu liikmed, nende õigused ja kohustused

3.1.   Liidu liikmeteks võivad olla aiandusega mingil viisil seotud või noorte seas aiandust propageerivad füüsilised isikud, kelle vanus ei ületa liitu astumisel 30 eluaastat, välja arvatud liidu asutajad ja noorte seas aiandust propageerivad juriidilised isikud ning kes tunnustavad ja täidavad käesolevat põhikirja, tegutsevad aktiivselt liidu eesmärkide elluviimisel ning tasuvad korrapäraselt liidu liikmemaksu.

3.2.   Liidu liikmeks astumiseks tuleb esitada liidu juhatusele vastava sisuline avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse esimesel juhatuse koosolekul arvates avalduse laekumise päevast. Kui liidu juhatus keeldub avalduse esitajat liidu liikmeks vastu võtmast, võib avalduse esitaja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustamine delegeeritaks liidu üldkoosolekule. Üldkoosolek peab liikmeks vastuvõtmise otsustama esimesel otsustusvõimelisel koosolekul arvates üldkoosolekule liidu liikmeks astuda soovija avalduse laekumise päevast ning viivitamatult tehtud otsusest liikmeks astuda soovivale isikule teatama.

3.3.   Liidu  liikmel on õigus avalduse alusel liidust välja astuda. Liidu liige võib liidust välja astuda pärast ühe kuulise etteteatamise tähtaja möödumist. Etteteatamise nõuet ei kohaldata, kui liikme õigusi ja kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeks jäämine pole õiglase hinnangu kohaselt võimalik.

3.4.    Liikme võib liidust välja arvata juhatuse 2/3 häälteenamuse otsusega, kui liige ei täida liidu põhikirja sätteid või on oluliselt kahjustanud liitu moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata liidu valitud organite või nende juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tähtaegselt tasumata liidu liikmemaksu. Liidust välja arvatud liikmele tuleb tema liidust välja arvamise otsusest ja selle põhjustest viivitamatult teatada. Välja arvatud liikmel on õigus nõuda välja arvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt.

3.5.   Liikmelisuse lõppemisel tasutud liikmemakse ei tagastata. Liikmel, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigust liidu varale.

3.6.   Liikmelisust liidus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus liidus lõpeb. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Juriidilisest isikust liikme ühinemise või jagunemise korral  tema liikmeõigused lõpevad. Juriidilisest isikust eraldumise korral säilib jaguneva juriidilise isiku liikmelisus liidus.

3.7.   Liidu liikmel on õigus:

3.7.1.      osaleda oma esindaja kaudu liidu tegevusse puutuvate küsimuste lahendamisel ja otsuste vastuvõtmisel, samuti valida ja olla valitud liidu juhtorganitesse;

3.7.2.      esitada üldkoosolekule ja juhatusele arupärimisi liiduga seonduvates küsimustes, kusjuures üldkoosolekule esitatavatest arupärimistest tuleb eelnevalt informeerida liidu juhatust;

3.7.3.      nõuda vajaduse korral erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist;

3.7.4.      saada üldkoosolekult ja juhatuselt teavet liidu tegevust puudutavates küsimustes;

3.7.5.      esitada üldkoosolekule kaebusi juhatuse tegevuse kohta;

3.7.6.      astuda liidust välja;

3.7.7.      võtta osa liidu poolt organiseeritud ühistegevusest;

3.7.8.      kasutada liidu materiaaltehnilisi vahendeid vastavalt liidu võimalustele;

3.7.9.      anda liidu liikmeks astuda soovijale soovitusi ja informatsiooni liidu tegevuse kohta.

 

3.8.   Liidu liige on kohustatud:

3.8.1.      Järgima käesolevat põhikirja ning täitma liidu üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid, mis on tehtud kooskõlas käesoleva põhikirjaga;

3.8.2.      täitma liidu poolt sõlmitud kokkuleppeid ja lepinguid;

3.8.3.      tasuma õigeaegselt liidu liikmeksastumise maksu üldkoosoleku poolt kehtestatud ulatuses ja korras;

3.8.4.      tasuma iga-aastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud ulatuses ja korras;

3.8.5.      tegutsema aktiivselt liidu eesmärkide saavutamise huvides;

3.8.6.      hoidma ja kasutama heaperemehelikult liidu vara;

3.8.7.      valituna juhtorganeisse, aktiivselt osalema nende töös;

3.8.8.      hoidma ja kaitsma liidu mainet.

 

 1. 4.      Üldkoosolek

4.1.   Liidu kõrgeimaks juhtorganiks on liidu üldkoosolek. Liidu üldkoosoleku istungite vahelisel ajal esindab ja juhib liidu tegevust juhatus.

4.2.   Korraline üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt üks kord aastas. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus ühe kuu jooksul kokku kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liidu liikmetest. Erakorralisel üldkoosolekul arutatakse ainult neid küsimusi, mis olid  liidu liikmete poolseteks põhjusteks erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisel ning mis on sätestatud ka vastava sisulises kirjalikus taotluses liidu juhatusele.  Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.3.   Üldkoosolekul arutamisele kuuluvad küsimused esitab juhatus. Kui liidu liikmed soovivad üldkoosolekule esitada küsimusi jooksvate küsimuste lahendamiseks, peavad nad küsimused juhatusele kirjalikult teatavaks tegema korralise üldkoosoleku toimumisel vähemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

4.4.   Korralise üldkoosoleku aja ja koha ning arutamisele kuuluvad küsimused teeb juhatus liidu liikmetele teatavaks kirjaliku kutsega, mis saadetakse liidu liikmele hiljemalt 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

4.5.   Erakorralise üldkoosoleku aja ja koha ning arutamisele kuuluva küsimuse teeb juhatus liidu liikmele teatavaks hiljemalt 7 päeva enne erakorralise üldkoosoleku toimumist.

4.6.   Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole liidu liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline põhjusel, et selles osaleb alla poole liidu liikmetest, siis kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.

4.7.   Üldkoosoleku juhtimiseks valitakse istungi alguses üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Vajadusel võib üldkoosolek määrata koosolekust osavõtjate seast isikud muude koosoleku läbiviimiseks vajalike ülesannete täitmiseks.

4.8.   Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.8.1.      põhikirja muutmine;

4.8.2.      juhatuse valimine vastavalt sektsioonide ettepanekutele;

4.8.3.      liidu tegevuse põhisuundade määramine;

4.8.4.      juhatuse ettepanekul liidu finantsaruande ja järgneva aasta eelarve kinnitamine;

4.8.5.      juhatuse tööaruannete kinnitamine;

4.8.6.      otsuse tegemine juhatuse tegevuse kohta esitatud kaebuste kohta;

4.8.7.      liikme liidust väljaheitmise otsustamine;

4.8.8.      juhatuse esildisel liidu eelarve kinnitamine;

4.8.9.      liidu liikmemaksu ja sisseastumise maksu suuruse ja tasumise korra otsustamine;

4.8.10.  liidu juurde osakondade, filiaalide, esinduste või nõukogude loomine.

4.9.   Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud liidu liikmetest.

4.10.                    Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liidu liikmete nõusolek. Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

4.11.                    Igal liidu liikmel on hääletamisel üks hääl. Liige ei või hääletada, kui liit otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

4.12.                    Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise, liidu reorganiseerimise või liidu tegevuse lõpetamise kohta, kui selles osaleb üle 2/3 liidu liikmetest.

4.13.                    Põhikirja muutmise, liidu reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise otsus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liidu liikmetest.

 1. 5.      Juhatus

5.1.   Üldkoosolekute vahelisel ajal esindab ja juhib liidu tegevust 3-21 liikmeline juhatus, mis on aruandekohustuslik liidu üldkoosoleku ees.

5.2.   Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe , samuti on juhatusel õigus valida liidule president ja määrata tegevdirektori, kes ei pea olema juhatuse liikmed.

5.3.   Juhatus käib koos vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul (kvartalis).

5.4.   Kiiret juhatuse seisukohta vajavate küsimuste otsustamiseks korraldatakse juhatuse liikmete telefoni-, faksi- või kirjalikke küsitlusi, mille tulemused avaldatakse järgneva juhatuse koosoleku- või spetsiaalses protokollis.

5.5.   Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees.

5.6.   Juhatuse esimees on kohustatud liidu juhatuse erakorralise koosoleku kokku kutsuma 1/3 liidu liikmete kirjalikult esitatud nõudmisel kahe nädala jooksul nimetatud nõudmise saabumise päevast arvates.

5.7.   Liidu juhatuse koosoleku aja, koha ja arutamisele tulevad küsimused teeb juhatuse esimees liikmetele teatavaks vähemalt 10 päeva enne juhatuse koosolekut.

5.8.   Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled juhatuse liikmetest.

5.9.   Juhatuse pädevusse kuulub:

5.9.1.      liidu liikmeks vastuvõtmise ja liikme liidust välja heitmise küsimuse otsustamine;

5.9.2.      üldkoosolekule ettepaneku tegemine liidu finantsaruande ja järgneva aasta eelarve kinnitamise kohta;

5.9.3.      liidu palgalise personali tööülesannete, töö tasu suuruse ja tasustamise korra otsustamine;

5.9.4.      liidu korralise ja erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise otsustamine ning neis arutamisele tulevate küsimuste kindlaks määramine ja kinnitamine;

5.9.5.      liidu põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuste või sõlmitud lepingute ja kokkulepete rikkumise korral abinõude tarvitusele võtmine;

5.9.6.      vajaduse korral juhatuse esimehe ettepanekul juhatuse esimehe asetäitja või tegevdirektori, samuti tema ametiülesannete, kinnitamine;

5.9.7.      liidu vara omandamise, kasutamise ja käsutamise küsimuste otsustamine;

5.9.8.      pankades arvelduskontode avamise küsimuse otsustamine;

5.9.9.      filiaalide ja esinduste loomise küsimuse otsustamine;

5.9.10.  teiste liidu tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis ei ole põhikirjaga antud üldkoosoleku pädevusse;

5.10.                    Juhatuse koosolekul võetakse otsus vastu avalikul hääletamisel kohalolijate lihthäälte enamusega. Hääletamisel on igal juhatuse liikmel üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral saab otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

5.11.                    Juhatuse esimees võib juhatuse otsusega määratud piirides teha ainuisikulisi otsuseid.

5.12.                    Juhatuse esimees esindab liitu kõikides õigustoimingutes, ülejäänud juhatuse liikmed ainult koos juhatuse esimehega.

 

 1. 6.      Juhatuse esimees

6.1.   Juhatuse esimees korraldab liidu igapäevatööd ja asjaajamist, võtab tööle ja vabastab töölt tööaparaadi töötajaid, samuti täidab kohustusi ja ülesandeid, mis on täiendavalt juhatuse poolt  liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks antud.

6.2.   Juhatuse esimees on aruande kohustuslik juhatuse ja üldkoosoleku ees.

6.3.   Juhatuse esimees on allkirjaõiguslik ja esindab liitu ilma volikirjata koostöös teiste organisatsioonide ja ettevõtetega.

 

 1. 7.      Liidu vara ja vahendid

7.1.   rahalised vahendid moodustuvad liikmemaksudest, annetustest, majandustegevusest laekunud summadest ning muudest laekumistest.

7.2.   Liidu vahendid ja vara kuuluvad liidule ja neid kasutatakse ning käsutatakse liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivale seadusandlusele ja käesolevale põhikirjale.

7.3.   Liit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ja liikmed ei kanna varalist vastutust  liidu kohustuste eest välja arvatud põhikirja või seadusega ettenähtud juhtudel. Liit vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga.

7.4.   Juhatus korraldab liidu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

 

 1. 8.      Liidu lõpetamine

8.1.   Liidu tegevus lõpetatakse:

8.1.1.      üldkoosoleku otsuse alusel;

8.1.2.      pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et liidul on vähem vara kui võetud kohustusi;

8.1.3.      liidu liikmete arvu vähenemisel alla kahe;

8.1.4.      üldkoosoleku võimetuse korral määrata põhikirjaga ettenähtud juhatuse liikmeid;

8.1.5.      kohtuotsusega sundlõpetamise korral.

8.2.   Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijateks on üldkoosoleku liikmed, kui üldkoosoleku otsusega pole ettenähtud teisiti. Sundlikvideerimise puhul määrab likvideerijad kohus.

8.3.   Likvideerijatel on liidu juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärkidega. Likvideerijatel on õigus esindada liitu ainult ühiselt.

8.4.   Likvideerijad lõpetavad liidu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja jaotavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üldkoosoleku otsusega selleks õigustatud isikute vahel. Vara ei või õigustatud isikute vahel jaotada enne kuue kuu möödumist viimase likvideerimisteate avaldamisest. Kui vara ei saa jaotada, läheb vara üle riigile.

8.5.   Kui liidu likvideerijad pole täitnud oma kohustusi või on täitnud oma kohustusi mittenõuetekohaselt, vastutavad nad oma süü tõttu võlausaldajatele tekitatud kahju eest solidaarselt.

 

 1. 9.      Ühinemine ja jagunemine

9.1.   Liit (ühendatav liit) võib ühineda üksnes teise mittetulundusliku liiduga (ühendatav liit) üldkoosoleku otsuse alusel kui üldkoosolekus osaleb või on esindatud üle 2/3 liidu liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta.

9.2.   Liit võib jaguneda jaotumise või eraldumise teel üldkoosoleku otsuse alusel kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud üle 2/3 liidu liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Jaotumisel loetakse jagunev liit lõppenuks. Jagunemine toimub likvideerimismenetluseta. Liit võib jaguneda üksnes mittetulundusühingutena tegutsevateks liitudeks.