MTÜ EESTI NOORAEDNIKE LIIDU EETILISE TEGVUSE PÕHIMÕTTED

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
1. Eesti Nooraednike liidul on selge ja arusaadav missioon. Eesti Nooraednike liit järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
2.Eesti Nooraednike liit väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Eesti Nooraednike liit kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
3. Eesti Nooraednike liit kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
4. Eesti Nooraednike liit peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. Eesti Nooraednike liit püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
6. Eesti Nooraednike liit, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus
7. Eesti Nooraednike liit ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. Eesti Nooraednike liit, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. Eesti Nooraednike liit ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.


Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. Eesti Nooraednike liit kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. Eesti Nooraednike liit lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.


Vastutus ja aruandmiskohustus
12. Eesti Nooraednike liit annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. Eesti Nooraednike liit peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. Eesti Nooraednike liit avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.


Avatus ja läbipaistvus
15. Informatsioon Eesti Nooraednike liidu missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
16. Eesti Nooraednike liit suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. Eesti Nooraednike liit on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
18. Eesti Nooraednike liit on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
19. Eesti Nooraednike liit ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.


Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
20. Eesti Nooraednike liit peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
21. Eesti Nooraednike liit austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus
22. Eesti Nooraednike liit tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
23. Eesti Nooraednike liit ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Aluseks on võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus vastuvõetud dokument “Vabaühenduste eetilise tegevuse põhimõtted”.